A3 forever!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A3 forever!!!!!!!!!!!!!!!

tất cả mọi điều về A3 chúng mình ^^
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Đề thi sử lớp 7 học kì I năm học 2009-2010

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 184
Points : 522
Join date : 12/12/2009
Age : 23
Đến từ : khU Ổ chUỘt

Đề thi sử lớp 7 học kì I năm học 2009-2010 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đề thi sử lớp 7 học kì I năm học 2009-2010   Đề thi sử lớp 7 học kì I năm học 2009-2010 EmptyThu Dec 24, 2009 6:51 pmVì lỗi font chữ nên hơi khó nhìn, các bạn thông cảm copy vào Word và dùng font VNI-Times nhá !Tröôøng THCS …………………… KIEÅM TRA HOÏC KÌ I LÔÙP 7

Hoï vaø teân :……………………………… NAÊM HOÏC

……………………………………………………. Moân : Lòch söû

Lôùp :…………………………………………. Thôøi gian laøm baøi 45 phuùt(Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)


---------------------------------------

A. Phaàn Lòch söû theá giôùi : (3, 5 ñieåm)

Caâu 1 : Vì sao noùi : “ Thaønh thò laø hình aûnh töông phaûn vôùi laõnh ñòa:?

Em cho bieát yù kieán naøo trong soá nhöõng yù kieán döôùi ñaây ñuùng vaø ñuû nhaát :

a) Laõnh ñòa phong kieán laø cuûa laõnh chuùa phong kieán; coøn thaønh thò laø nôi sinh

soáng, saûn xuaát cuûa thôï thuû coâng vaø thöông nhaân. G

b) Trong laõnh ñòa, kinh teá mang tính chaát “Töï cung töï caáp, coøn trong thaønh thò

ñaõ coù söï buoân baùn, trao ñoåi saûn phaåm. G

c) Trong laõnh ñòa, laõnh chuùa chæ soáng vaø aên chôi treân söùc lao ñoäng cuûa noâng noâ,

coøn trong thaønh thò trung ñaïi, thôï thuû coâng vaø thöông nhaân phaûi lao ñoäng saûn

xuaát. G

Caâu 2 : (0,5ñ) Nhaø nöôùc Aán Ñoä coå ñaïi ra ñôøi beân caùc doøng soâng lôùn nhö : Soâng Haèng, soâng Aán vì (Ñaùnh daáu x vaøo caùc caâu traû lôøi ñuùng) :

a) ÔÛ beân caùc doøng soâng coù ñaát ñai maøu môû ñeå troàng troït G

b) Gaàn caùc doøng soâng ñeå coù nöôùc phuïc vuï cho saûn xuaát vaø sinh hoaït G

c) Tieän lôïi cho vieäc söû duïng thuyeàn beø vaän chuyeån, ñi laïi treân soâng G

d) Taát caû caùc yeáu toá treân ñeàu ñuùng. G

Caâu 3 : (2 ñieåm) Ñoïc caùc caâu döôùi ñaây vaø saép xeáp : Caâu naøo chæ ñaëc ñieåm cuûa xaõ hoäi phong kieán phöông Ñoâng; Caâu naøo chæ ñaëc ñieåm xaõ hoäi phong kieán phöông Taây.

a) Xaõ hoäi phong kieán hình thaønh khoaûng theá kyû thöù V.

b) Xaõ hoäi phong kieán hình thaønh töø tröôùc coâng nguyeân.

c) Xaõ hoäi phong kieán phaùt trieån töø theá kyû VII – VIII nhöng coù quoác gia laïi ñeán

sau theá kyû X

d) Xaõ hoäi phong kieán phaùt trieån töø theá kyû XI ñeán theá kyû XIV.

ñ) Xaõ hoäi phong kieán suy vong töø theá kyû XV ñeán theá kyû XVI

e) Xaõ hoäi phong kieán suy vong töø theá kyû XVI ñeán theá kyû XIX

g) Chuû nghóa tö baûn hình thaønh trong loøng xaõ hoäi phong kieán suy taøn

h)Saûn xuaát noâng nghieäp bò boù heïp ñoùng kín trong coâng xaõ noâng thoân..

i)Saûn xuaát noâng nghieäp bò boù heïp ñoùng kín trong laõnh ñòa phong kieán

k)Xaõ hoäi coù hai giai caáp cô baûn : Laõnh chuùa phong kieán vaø noâng noâ.

l) Xaõ hoäi coù hai giai caáp cô baûn : ñòa chuû vaø noâng daân lónh canh.

m) Sau theá kyû XI xuaát hieän thaønh thò trung ñaïi.
Xaõ hoäi phong kieán phöông Ñoâng
Xaõ hoäi phong kieán phöông TaâyB) Lòch söû Vieät Nam (6,5 ñieåm)

Caâu 1 : (3 ñieåm) Em haõy traû lôøi caâu hoûi döôùi ñaây veà caùch ñaùnh giaëc trong laàn khaùng chieán thöù hai cuûa nhaø Traàn

a) Khi giaëc ñeán xaâm löôïc nhaø Traàn vöøa caûn giaëc, vöø ruùt lui ñeå laøm gì?

b) Nhaø Traàn thöïc hieän “Vöôøn khoâng nhaø troáng” nhaèm muïc ñích gì?

c) Khi giaëc laâm vaøo tình theá khoù khaên nhaø Traàn ñaõ laøm gì?

[Caâu 2 : (3,5 ñieåm) Trình baøy nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa lòch söû cuûa ba laàn khaùng chieán choáng giaëc xaâm löôïc Moâng – Nguyeân.

Về Đầu Trang Go down
https://a3thanglong.forumvi.com
 
Đề thi sử lớp 7 học kì I năm học 2009-2010
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» *Ninja Assassin 2009 DVDrip link Mediafire *
» [18+]The Miss March [2009|Hài hước]-DVDRip
» Bodyguards And Assassins–Thập Nguyệt Vi Thành 2009 DVDrip

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A3 forever!!!!!!!!!!!!!!! :: Your first category :: Góc hoc tâp-
Chuyển đến